بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت مهتاب کیش فاقد هرگونه صفحه اجتماعی در فضاهای مجازی از جمله فیسبوک، تویتر، اینسترگرام و ... می باشد. بدیهی است هرگونه صفحات اجتماعی در فضاهای مجازی با عناوین متفاوت هیچگونه ارتباطی با مؤسسه مهتاب کیش ندارند. 

کلیه افراد می توانند جهت کسب هرگونه اطلاعات مربوطه فقط با شماره تماس و یا ایمیل آدرس مهتاب کیش ذکر شده در این وبسایت(وبسایت رسمی مؤسسه مهتاب کیش) تماس حاصل فرمایند.